Säkerhet vid järnvägsområden

Syfte

Idén med uppgiften är att eleverna ska påminnas om säkerhetsreglerna som gäller vid järnvägar och lära sig att identifiera säkerhetsriskerna i samband med järnvägar.

Lärarens förberedelser

I denna uppgift är det särskilt viktigt att läraren före lektionen bekantar sig med det kompletterande materialet som finns i Faktapaket för lärare.

Uppgiftsbeskrivning

Eleverna får en bild av ett järnvägsområde att titta på. Deras uppgift är att hitta ställen på bilden där de kan placera ut de informationsskyltar som tillhör uppgiften.

Skyltarna innehåller följande text:

  • Bra lekplats
  • Säkert övergångsställe
  • Livsfarligt!
  • Endast för tåg!
  • Varning för elektriska stötar!
  • Förbjudet att passera

Flera skyltar kan alltså placeras ut på samma bild.

Arbetsinstruktioner

A. Uppgiften löses gemensamt på tavlan:

Man kan skriva ut flera kopior av skyltarna och vi rekommenderar att man förstorar dem till A3-format.

Projicera bilden på tavlan med en videokanon. Sätt även upp skyltarna på tavlan brevid bilden så att eleverna ser dem.

Eleverna får turas om att föreslå lämpliga skyltar.

För en undervisande diskussion med eleverna där ni tar upp alla ställen som skyltar ska sättas upp på och gemensamt motiverar valet.

B. Eleverna sätter upp skyltar på bilderna i grupper:

Varje grupp får en bild och ett ark med skyltar (t.ex. i A5-format). Elevernas uppgift är att granska bilden och hitta ställen på den där de kan placera ut informationsskyltarna som de har fått tilldelade.

Sedan går ni gemensamt igenom valen på tavlan. Projicera bilden på tavlan och be en grupp i taget att på den placera en av de skyltar de har valt. Diskutera varje grupps val tillsammans i klassen.