Vistelse och vandalism på järnvägsområdet

Obehörig vistelse på bangårdsområdet, järnvägsbron eller i järnvägstunneln är enligt järnvägslagen förbjudet (Järnvägslagen 304/2011, 85§) för brott mot lagen kan dömas till böter. Järnvägsområdet omfattar banområdet, med vilket banan, bangården och de konstruktioner och anläggningar som direkt hör till dessa avses bl.a. elektrifieringsanläggningar och säkerhetsapparatur.

Säkerhetsavstånd till banan

Det kan vara farligt att vistas i spårets direkta närhet. Det kan lossna snö, is och lösa delar från tågets undersida och från hjulen som med hög hastighet kan flyga mot den person som står för nära. Dessutom kan det tryck eller sug som uppstår då tåget rör sig lyfta upp föremål, sten, grus och dylikt och så att de slungas omkring i tågets närhet.

Järnvägsbroar och -tunnlar

Järnvägsbroar och -tunnlar är platser där obehörig vistelse kan vara ödesdiger då tåget kommer överraskande. På järnvägsbroarna och i järnvägstunnlarna finns bara utrymme för tåget och det går inte att ta sig därifrån tillräckligt snabbt. Järnvägen samt dess broar och bryggor är avsedda för tåg och skall inte användas för annan rörelse eller som lekplatser.

Elfara

Det är livsfarligt att klättra upp på vagnarnas tak eller i elbanans stolpar. Exempelvis vid uppvärmning av vagnarna används en spänning på 1500 volt. Elbanenätets kontaktledning har en högspänning på 25 000 volt. Utöver kontakttrådarna finns i elbanans konstruktioner även andra spänningsförande delar i bärlinorna och kontaktledningsstolparna.

Utöver elfaran är lokföraren nödvändigtvis inte medveten om de personer som rör sig på banan. Tåget kan plötsligt komma i rörelse och då är risken stor att bli under tåget. Det bör observeras, att den som rör sig på spåret inte nödvändigtvis ser loket eller dess förare, eftersom loket kan vara i tågets främre eller bakre del.

Ljusbågsbildning

Kontaktledningarnas spänning är så hög, att det kan uppstå en ljusbåge 30 cm från själva ledningen, och beroende på väderleksförhållandena till och med längre. Ljusbågens temperatur kan stiga upp till 5000 °C och då ljusbågen träffar människan förorsakar den svåra yttre och inre brännskador, förlust av kroppsdelar eller död.

Vandalism som riktas mot körtrådarna

Säkerhetsexperterna känner till fall, då man med ödesdigra följder har slängt föremål mot kontaktledningarna eller försökt röra dem. Om man exempelvis kastar en cykelkedja eller en järnstång mot kontaktledningen är följden inte nödvändigtvis spännande gnistor utan föremålet som kastats kan explodera och kan leda till att delar slungas med hög hastighet åt alla håll. Har man otur kan föremålet också slungas tillbaka från ledningen likt en bumerang på kastaren med sådan hastighet att det är omöjligt att väja.

Vandalism som riktar sig mot banavsnitt och tåg

Vandalism kan förutom materiella skador även förorsaka förlorade människoliv och ofta är förövarna själva i fara. Olika föremål som placerats på spåret kan i värsta fall leda till att tåget spårar ur, då är tågets personal och passagerare samt utomstående som råkar befinna sig på platsen i fara. Föremål som placerats på spåret, såsom stenar och slantar kan även slungas mot de som leker. Att slänga sten eller dylika föremål på tågen utgör en fara för tågets personal och passagerare och ibland även för den som kastat, om det kastade föremålet studsar tillbaka mot den som kastat.