Plankorsningar

Järnvägen får korsas endast vid plankorsningar. Med plankorsning menas korsning mellan väg och järnvägsspår, där vägen och spåret möts på samma nivå. Vid plankorsningar har tågen och övrig bantrafik alltid absolut förkörsrätt och alla andra väjer för bantrafiken. Korsandet av järnvägen på annan plats än plankorsningen är enligt lag en straffbar handling.

Man har fäst uppmärksamhet vid plankorsningarnas korsningsförhållanden så att korsandet skulle vara så säkert och smidigt som möjligt. Man strävar efter att hålla siktområdena vid plankorsningarna så att tåget går att observera på tillräckligt långt avstånd. Dessutom strävar man efter att hålla bredläggningen i sådant skick att korsandet går snabbt. Om järnvägen korsas olovligt annanstans än på platser avsedda för korsande, har ingen säkerställt att siktområdet är sådant, att tåget kan observeras från ett tillräkligt långt avstånd och i tid.

Då ett tåg passerar plankorsningen bör de väntande stå på tillräckligt avstånd från banan, så att det passerande tåget inte förorsakar dem fara. Då tåget passerat och de väntande försäkrat sig om att något ytterligare tåg inte är på ankommande, korsas plankorsningen snabbt och övervägt. Den som korsar järnvägen ansvarar själv för sin säkerhet.

Vid korsningstillfället och överallt, där elbanans konstruktioner och kontaktledning finns i närheten, måste man försäkra sig om att inget föremål är så högt att det sträcker sig i närheten av de spänningsförande delarna. Det bör noteras att föremålet inte ens behöver vara i direkt kontakt med de spänningsförande delarna – redan då man kommer för nära räcker det för att få en dödlig stöt. Om somrarna har olyckor inträffat med till exempel metspön.

Varningsapparatur vid plankorsningar

Vid korsningar försedda med bommar borde man bommarna till trots alltid själv försäkra sig om att tåget inte är på ankommande. Bomanläggningen eller annan varningsapparatur kan vara i olag eller av någon orsak ur funktion, fastän detta är ytterst ovanligt.

Bommar

En fallande bom betyder att ett tåg är på ankommande. Nedfällda bommar eller bommar som sänker sig får under inga omständigheter underskridas, passeras eller kringgås. Om det står ett tåg i plankorsningen så att det hindrar passagen i korsningen är det inte tillåtet att försöka ta sig förbi tåget. Man måste vänta tills tåget avlägsnar sig från plankorsningen. Man får under inga omständigheter gå under eller mellan vagnarna! Tåget kan plötsligt röra på sig och då blir den som korsar under tåget.

Varningsljus

Varningsbelysningen blinkar med vitt ljus då inget tåg är i närheten. Då tåget närmar sig plankorsningen börjar ett rött ljus blinka och när tåget befinner sig i plankorsningen lyser det röda ljuset utan uppehåll. Om tåget är på ankommande måste den som skall korsa banan alltid låta tåget passera först. Det kan vara svårt att uppskatta tågets hastighet. Den som korsar banan kan inte vara säker på att hinna över spåret före tåget nått korsningen.