Motorfordon

”Tåg skall lämnas fri passage. Med tåg avses i denna paragraf varje anordning som löper på järnvägsskenor.

Vägtrafikant som närmar sig plankorsning med järnväg skall iakttaga särskild försiktighet och, oberoende av eventuella skyddsanordningar, vara uppmärksam på om tåg närmar sig. Förare av fordon skall härvid använda sådan hastighet att fordonet vid behov kan stannas före banan.

Vägtrafikant får ej börja korsa järnväg, om tåg närmar sig eller ljussignal ålägger honom att stanna, särskild ljudsignal ljuder eller bom är nedfälld eller i rörelse. Han skall då stanna på betryggande avstånd från banan, före signalanordningen eller bommen. När järnväg får korsas, skall det ske utan dröjsmål.”

(Vägtrafiklagen 267/1981, 7§)

 
Tåget har alltid, i alla situationer förkörsrätt vid korsandet av banan. Tågets bromsstäcka kan vara till och med två kilometer och tåget kan inte väja på rälsen. Förhållandet mellan en bil och ett tungt tåg är ungefär det samma som mellan en bil och en läskburk: vid en kollision är bilen en säker förlorare.

Vid plankorsningen bör farten sänkas så att den som korsar kan stanna fordonet på ett tryggt avstånd från banan (5 meter). Vid korsningstillfället bör man även försäkra sig om att det på andra sidan banan finns tillräckligt med utrymme för fordonet. Observera, att tåget är bredare än spåret. Man skall under inga omständigheter stanna på spåret och bilisten skall om möjligt låta bli att byta växel på plankorsningsområdet för att undvika att bilen av misstag stannar.

Före man passerar plankorsningsområdet är det skäl att lyssna efter att inget tåg är på ankommande: öppna fönstret, stänga radion och be övriga passagerare att vara tysta. Ifall bommen är nere, på uppstigande eller håller på att sänkas, får man under inga omständigheter börja korsa plankorsningen, utan man bör vänta tills bommen är uppe. Ifall varningsapparaturen (bom, ljus) aktiveras då fordonet korsar banan, skall korsandet ske snabbt.