Korsandet av järnvägen och järnvägsområdet

Med järnvägsområde menas det område som behövs för att sköta järnvägen och dess trafik. Järnvägsområdet omfattar banområdet, med vilket banan, bangården och de konstruktioner och anläggningar som direkt hör till dessa avses (bl.a. elektrifieringsanläggningar och säkerhetsapparatur.) I Järnvägslagen (304/2011) 85 § bestäms följande:

”som obehörigen rör sig eller vistas på bangårdsområde, spår eller järnvägsbro eller i järnvägstunnel som allmänheten inte har tillträde till ska, om gärningen inte är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot järnvägslagstiftningen dömas till böter.”

Järnvägen får korsas endast på platser avsedda för det, alltså vid plankorsningar. Med plankorsning menas korsning mellan väg och järnvägsspår, där vägen och spåret möts på samma nivå. Olovlig vistelse på järnvägsområdet samt dess konstruktioner och byggnader är förbjudet och korsandet av järnvägen på annan plats än plankorsningen är enligt lag en straffbar handling. Dessutom är det farligt.

Den som korsar järnvägen bär själv ett stort ansvar när det kommer till korsandet av järnvägen samt för sitt beteende vid plankorsningen. Tåget och övrig bantrafik har alltid förkörsrätt. I praktiken hinner lokföraren inte observera trafikanter på spåret framför tåget i tid för att ha möjlighet att stanna tåget. Tågets hastighet kan vara hög, t.o.m. 200 km/h, tåget rör sig då 55 meter i sekunden. Dessutom är tågets massa mycket stor, som exempel kan ett långt godståg väga till och med 4 500 ton (4 500 000kg). Friktionen mellan rälsens yta och tågets hjul är liten, vilket betyder att tåget i praktiken inte stannar på en siktbar sträcka. En sträcka som är siktbar avverkar tåget ofta på några sekunder.

Tåget kan naturligtvis inte väja för ett hinder på spåret utan kolliderar oundvikligen. Den lätta trafiken samt bilisterna kommer alltid ut som förlorare då de kolliderar med ett tåg eller en mindre enhet som rör sig på banan, t.ex. ett lok eller en arbetsmaskin. Kollisionen kan även för lokföraren vara ödesdiger om tåget som följd av kollisionen spårar ur. Även passagerarnas och utomstående personers liv kan vara i fara.