Den lätta trafiken


”Som obehörigen rör sig eller vistas på bangårdsområde, spår eller järnvägsbro eller i järnvägstunnel som allmänheten inte har tillträde till ska, om gärningen inte är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot järnvägslagstiftningen dömas till böter.”

Järnvägslagen 304/2011, 85§

 

Obehörig vistelse på banan eller korsandet av banan vid annan plats än plankorsningen är enligt lag förbjudet. Lagen behandlar även olovlig vistelse på bangårdsområden, bansträckor, järnvägsbroar och i järnvägstunnlar, vilka inte står till allmänhetens förfogande. Enligt 85§ i järnvägslagen kan man för brott mot järnvägslagstiftningen dömas till böter.

Den enda tillåtna och säkra platsen för att korsa järnvägen är plankorsningen som är försedd med trafikmärke för plankorsning och eventuellt även med varningsanläggning (signalljus och bommar). Att korsa banan på annan plats är förbjudet och för det kan dömas till böter. Tågets bromssträcka kan vara till och med 2 kilometer och tåget kan i praktiken inte stanna på en siktbar sträcka. Fastän lokföraren skulle observera en person på banan kan tåget inte stannas i tid.

Observera då du korsar plankorsningen att skenorna kan vara hala. Av denna orsak är det bra att leda tillexempel cykeln över banan. Med rullskridskor bör man vara speciellt försiktig så att de små hjulen inte fastnar i rälsen. Var försiktig så inget långt föremål (t.ex. metspö) kommer nära kontaktledningarna: den starka elströmmen kan ”hoppa” via föremålet till dig (ljusbågsbildning)

Vägled även ditt barn i hur man säkert tar sig över en plankorsning.