Tasoristeys on merkillinen paikka

Ikäluokka: 5–10-vuotiaat

Turvallisuusviesti: Radanylitys on luvallista ainoastaan tasoristeyksessä. Merkit osoittavat tasoristeyksen paikan.

Tutustutaan tasoristeykseen käsitteenä ja osana rautatiejärjestelmää.

Opetellaan tunnistamaan tasoristeyksestä kertovat liikennemerkit.

Syvennetään aihetta väritystehtävällä.

Lapsi pystyy

  • selittämään, mikä on tasoristeys ja mistä tasoristeyksen tunnistaa
  • nimeämään tasoristeyksen liikenne- ja varoitusmerkit
  • ymmärtämään, että radan saa ylittää vain tasoristeyksessä – muualta ylittäminen on laitonta ja vaarallista
  • hahmottamaan vastuun omasta liikkumisestaan:
    myös tasoristeyksessä ylittäjän pitää itse varmistaa, että ylitys on turvallista.

Materiaali ja välineet

  • kuvia tasoristeyksistä ja tasoristeyksestä kertovista liikennemerkeistä (kuvapankki)
  • värityskuvia tasoristeysmerkeistä

Toiminta

Pohtikaa yhdessä lapsen kanssa, mitä ovat liikennemerkit ja mihin niitä tarvitaan. Mitä liikennemerkkejä lapsi kohtaa esimerkiksi tarha- tai koulumatkalla? Voitte aloittaa tehtävän jo tutkailemalla tarha- tai koulumatkan liikennemerkkejä.

Selitä lapselle, että tarkoitus on tutustua liikennemerkkeihin, jotka ohjaavat toimimaan oikein ja turvallisesti rautateiden läheisyydessä.

Näytä lapselle kuva tasoristeyksestä (kuvapankki). Tarkastelkaa kuvaa yhdessä ja esitä lapselle havainnointia ohjaavia kysymyksiä. Nimetkää yhdessä kuvan kohde tasoristeykseksi, ja pohtikaa, mihin tasoristeyksiä tarvitaan.

Tutustukaa yhdessä tasoristeyksestä kertoviin liikennemerkkeihin (kuvapankki). Keksikää yhdessä sääntöjä rautatien läheisyydessä liikkuville jalankulkijoille: säännöt voi kirjoittaa tai vaikkapa piirtää. Voitte kirjoittamalla tai piirtämällä havainnollistaa lausumaa: Rata ylitetään vain tasoristeyksessä, muualta ylittäminen on laitonta ja vaarallista. Millaisen oman varoitusmerkinne loisitte lausumasta?

Värittäkää tasoristeysmerkkejä. Lisäksi voi piirtää tasoristeyskuvan, johon sijoittaa tarkasteltuja tasoristeysmerkkejä.